Počet položek: 0 0,00 CZK
Importy
Nastavte si v admin / nastavení / předvolby / SEO

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
pro E-shop MeTermo

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.metermo.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.metermo.cz je Libor Macek se sídlem v Kelč, Kelč 482, PSČ 75643, IČO: 01290584, zapsán v registru živnostenského úřadu magistrátu města Hranice. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je Kelč, 756 43 Kelč a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího uvedené na www.metermo.cz určené kupujícím v objednávce.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 • Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.metermo.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost Internet shop s.r.o. se sídlem v Praze 8, Prvního pluku 621/8a, PSČ 186 00, IČO: 27609057, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 118634, na adresu Internet shop s.r.o., Řípská 20a, 627 00 Brno, nebo e-mail: info@metermo.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Spotřebitel může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. Na této webové stránce může spotřebitel stáhnout a vyplnit formulář pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adreseParfums.cz, Stará pošta – VGP park – hala II, 664 61, Rajhrad přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.). Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

5. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

6. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.metermo.cz.

7. Platební podmínky

 • Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
 • Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

8. Práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: Libor Macek-Metermo.cz, Kelč 482, 756 43 Kelč

Pro osobní doručení:

Kelč 482, 756 43 Kelč

9. Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: Libor Macek-Metermo.cz, Kelč 482, 756 43 Kelč

Pro osobní doručení:

Kelč 482, 756 43 Kelč

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

10. Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí občanským zákoníkem.

11. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou konečné a jsou platné v okamžiku odeslání objednávky.  Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

12. Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.

V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

13. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.metermo.cz v sekci „Váš účet“.

Po uskutečnění objednávky, bude předán e-mail zákazníka společnosti Miton Media, a.s. pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí.

14. Vyjádřete svůj názor

V průběhu následujících 14 dnů Vám bude zaslán hodnotící dotazník Heureka.cz. Můžete se tak podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními. Budeme velmi rádi, pokud dotazník vyplníte.

15. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující.

Copyright © importy.brezovsky.net, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© importy.brezovsky.net

Cas: 0.28885889053345s, qry: 37
pamet: 10MB
0.000 -1508692650.541 ok: COOKIE[TRADEDOUBLER]=>TESTUJEME
0.000 0.000 ok: REQUEST[requested_html]=>cz-sekce-obchodni_podminky
0.001 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.url.php
0.002 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.mod_rewrite.php
0.002 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.mailer.php
0.006 0.004 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/PHPMailer/_class.phpmailer.php
0.008 0.002 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.mysql5.php
0.009 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.mysqlsynch.php
0.010 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.lang.php
0.013 0.003 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.prilohy.php
0.016 0.003 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.form.php
0.018 0.002 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.ZaMePlatiEBanka.php
0.046 0.028 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.shop5.php
0.047 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.socket.php
0.048 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.fast_forum.php
0.048 0.000 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.hlasovani.php
0.049 0.000 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.inzerce.php
0.049 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.cetelem.php
0.050 0.000 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.essox.php
0.052 0.002 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.pohoda.php
0.053 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/antispam_image_func.php
0.053 0.000 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.homecredit.php
0.054 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.paypal.php
0.055 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.paysec.php
0.056 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.paymuzo.php
0.057 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.komentare.php
0.058 0.000 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.lightbox.php
0.058 0.000 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.raiffeisenbank.php
0.060 0.002 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.admins.php
0.061 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.shop5_backup.php
0.062 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.heureka.php
0.063 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.sms.php
0.065 0.002 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.google.php
0.066 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.money.php
0.068 0.002 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.ceska_posta.php
0.069 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.multilevel.php
0.071 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.benefitklub.php
0.071 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.triangl.php
0.072 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.vymena_odkazu.php
0.073 0.000 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.erabat.php
0.073 0.000 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.ppl.php
0.074 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.dpd.php
0.074 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.geis.php
0.075 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.newsletter.php
0.075 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.multishop.php
0.076 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.cs.php
0.078 0.002 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.mobile_detect.php
0.078 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.lyoness.php
0.079 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.vrepay.php
0.080 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.shop5_import.php
0.081 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/libs/jsonRPCClient.php
0.082 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.getresponse.com.php
0.082 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.ftp_client.php
0.083 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.smartemailing.php
0.084 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.simplia.php
0.084 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.facebook.php
0.085 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.casy_doruceni.php
0.087 0.002 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.eet.php
0.088 0.001 ok: require_once Nacteno e:/prace/http/shop5/class/_class.csklad.php
0.089 0.002 MySQL shop5_importy: Pripojeno k MySQL shop5_importy na serveru 127.0.0.1:3333
0.090 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SET character_set_client=utf8
0.090 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SET character_set_connection=utf8
0.090 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SET character_set_results=utf8
0.090 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SET AUTOCOMMIT=1
0.091 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SELECT * FROM prefix_black_ip WHERE ip='54.80.211.135' AND pocet>=25 AND cas > '1508606250'
0.091 0.000 TIME: db shop5_importy cas: 0.003s
0.091 0.000 TIME: mod_rewrite cas: 0.000s
0.091 0.000 TIME: mailer cas: 0.000s
0.091 0.000 TIME: socket cas: 0.000s
0.091 0.000 TIME: mysqlsynch cas: 0.000s
0.091 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SELECT * FROM prefix_meny WHERE id_obchodu='0' AND aktivni='ano' ORDER BY mena
0.096 0.005 MySQL shop5_importy: QRY: 0.005 SELECT klic, hodnota FROM prefix_slovnik WHERE lang='cz'
0.104 0.008 TIME: Lang cas: 0.013s
0.104 0.000 TIME: Prilohy cas: 0.000s
0.105 0.001 MySQL shop5_importy: QRY: 0.001 SELECT * FROM prefix_domeny WHERE domena='importy.brezovsky.net' LIMIT 1
0.106 0.001 MySQL shop5_importy: QRY: 0.001 SELECT * FROM prefix_obchody WHERE id='2222' LIMIT 1
0.106 0.000 ok: Nacten eshop, adresar: _obchody/demo/
0.106 0.000 TIME: nacti_obchod cas: 0.001s
0.106 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SELECT t.id_kategorie, t.url, t.nazev, t.nadpis FROM prefix_kategorie AS k, prefix_kategorie_texty AS t WHERE k.id_obchodu='2222' AND k.id=t.id_kategorie AND t.lang='cz'
0.106 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SELECT * FROM prefix_dph WHERE id_obchodu='2222' ORDER BY poradi,id_dph
0.106 0.000 TIME: nacti_dph cas: 0.001s
0.107 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SELECT * FROM prefix_meny WHERE id_obchodu='2222' AND aktivni='ano' ORDER BY mena
0.107 0.000 TIME: nacti_meny cas: 0.000s
0.108 0.001 MySQL shop5_importy: QRY: 0.001 SELECT k.id AS id, k.nadrazena AS nadrazena FROM prefix_kategorie AS k, prefix_kategorie_texty AS t WHERE k.id_obchodu='2222' AND k.id=t.id_kategorie AND t.lang='cz' ORDER BY k.poradi, t.nazev
0.108 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SELECT COUNT(*) AS pocet_kategorii FROM prefix_kategorie WHERE id_obchodu='2222'
0.114 0.007 MySQL shop5_importy: QRY: 0.006 SELECT k.id, k.kod, k.filtrace, k.nadrazena, k.poradi AS poradi, k.aktivni AS aktivni, k.nechat_rozbalene, k.zobrazit_zbozi AS zobrazit_zbozi, k.zobrazit_podkategorie AS zobrazit_podkategorie, k.id_banneru AS id_banneru, t.* FROM prefix_kategorie AS k, prefix_kategorie_texty AS t WHERE k.id_obchodu='2222' AND k.id=t.id_kategorie AND t.lang='cz' ORDER BY k.nadrazena, k.poradi, t.nazev
0.115 0.000 TIME: nacti_kategorie 0 cas: 0.008s
0.115 0.000 TIME: dekoduj_string cas: 0.000s
0.116 0.002 MySQL shop5_importy: QRY: 0.002 SELECT klic,hodnota FROM prefix_nastaveni WHERE id_obchodu='2222'
0.170 0.054 TIME: nacti_nastaveni cas: 0.055s
0.171 0.001 TIME: uzivatel cas: 0.001s
0.172 0.001 MySQL shop5_importy: QRY: 0.001 INSERT INTO prefix_kosiky (`id_obchodu`,`IP`,`aktivita`,`uid`) VALUES ('2222','54.80.211.135','1508692650','1508692650_818793f7cd508f69664fd76a59e61ffc')
0.172 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 DELETE FROM prefix_kosiky WHERE ( (id_uzivatele IS NULL AND aktivita<'1508606250') OR aktivita<'1508087850' ) AND (rezervace<'1508692650' OR rezervace IS NULL OR rezervace='0')
0.172 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SELECT * FROM prefix_kosiky WHERE rezervace<'1508692650' AND rezervace IS NOT NULL AND rezervace>0
0.172 0.000 SetCookie: : [shop5_kosik] [115168068]
0.173 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SELECT o.* FROM prefix_kosiky_obsah AS o WHERE o.id_kosiku='115168068' ORDER BY cas DESC
0.173 0.000 TIME: nacti_kosik cas: 0.002s
0.181 0.008 MySQL shop5_importy: QRY: 0.008 SELECT * FROM prefix_fotogalerie WHERE id_obchodu='2222' AND lang='cz' AND TRIM(tlacitko)!='' GROUP BY klic ORDER BY poradi
0.181 0.000 TIME: nacti_fotogalerie cas: 0.008s
0.181 0.000 TIME: nacti_posledni_kategorii cas: 0.000s
0.181 0.000 TIME: nacti_zobrazeni cas: 0.000s
0.181 0.000 TIME: nacti_zbozi cas: 0.000s
0.190 0.010 MySQL shop5_importy: QRY: 0.010 SELECT pn.*, (SELECT GROUP_CONCAT(id_kategorie) FROM prefix_parametry_kategorie WHERE id_parametru=pn.id GROUP BY id_parametru ) AS seznam_kategorii FROM prefix_parametry_nastaveni AS pn WHERE pn.id_obchodu='2222' ORDER BY pn.poradi, pn.id
0.200 0.010 TIME: nacti_parametry cas: 0.019s
0.201 0.001 MySQL shop5_importy: QRY: 0.001 SELECT * FROM prefix_moduly_vlastni WHERE id_obchodu='2222' AND lang='cz'
0.201 0.000 TIME: nacti_moduly_vlastni cas: 0.001s
0.201 0.000 TIME: seo cas: 0.000s
0.201 0.000 TIME: nacti_affil cas: 0.000s
0.201 0.000 TIME: nacti_kupony cas: 0.000s
0.215 0.014 MySQL shop5_importy: QRY: 0.013 SELECT * FROM prefix_priplatky AS p, prefix_priplatky_texty AS pt WHERE p.id_obchodu='2222' AND pt.id_priplatku=p.id AND pt.lang='cz' ORDER BY p.poradi,pt.nazev
0.217 0.002 TIME: Shop5 cas: 0.112s
0.217 0.000 TIME: Fastforum cas: 0.000s
0.217 0.000 TIME: Hlasovani cas: 0.000s
0.217 0.000 TIME: Inzerce cas: 0.000s
0.217 0.001 MySQL shop5_importy: QRY: 0.001 SELECT * FROM prefix_meny WHERE id_obchodu='2222' AND aktivni='ano' ORDER BY mena
0.219 0.001 TIME: vlastni_init e:/prace/http/shop5/_obchody/demo/scripts/_init.php cas: 0.002s
0.219 0.000 TIME: Nacten _init.php cas: 0.131s
0.221 0.003 MySQL shop5_importy: QRY: 0.001 SELECT * FROM prefix_rozvrzeni_sekce WHERE sekce='obchodni_podminky' AND id_obchodu='2222' LIMIT 1
0.222 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SELECT * FROM prefix_rozvrzeni WHERE id_obchodu='2222' LIMIT 1
0.222 0.000 SetCookie: : [stare_rozvrzeni] [0]
0.222 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SELECT * FROM prefix_moduly WHERE id_obchodu='2222' AND ( id_rozvrzeni='0' OR umisteni='hlavicka' OR umisteni='paticka') ORDER BY poradi
0.223 0.001 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 SELECT *, IF(mimetype LIKE '%jpg%',1,0) AS jpg FROM prefix_prilohy WHERE typ='hlavicka' AND prirazeni='2222' AND mimetype='jpg' ORDER BY jpg DESC,poradi,id LIMIT 1
0.271 0.048 MySQL shop5_importy: QRY: 0.001 SELECT * FROM prefix_bannery WHERE skupina='1' AND id_obchodu='2222' AND aktivni='ano' ORDER BY pocitadlo LIMIT 1
0.271 0.000 TIME: div all cas: 0.052s
0.277 0.006 MySQL shop5_importy: QRY: 0.001 SELECT * FROM prefix_hlavni_menu WHERE id_obchodu='2222' ORDER BY poradi,id
0.278 0.001 TIME: prostredek_start cas: 0.007s
0.280 0.003 MySQL shop5_importy: QRY: 0.001 SELECT * FROM prefix_html_texty WHERE id_obchodu='2222' AND klic='obchodni podminky' AND lang='cz' LIMIT 1
0.281 0.000 TIME: prostredek_stop cas: 0.003s
0.282 0.001 TIME: bottom start cas: 0.001s
0.283 0.001 TIME: bottom stop cas: 0.001s
0.283 0.001 TIME: modul kategorie start cas: 0.001s
0.285 0.002 MySQL shop5_importy: QRY: 0.001 SELECT id FROM prefix_kategorie WHERE nechat_rozbalene='ano' AND id_obchodu='2222'
0.285 0.000 TIME: modul kategorie stop cas: 0.002s
0.285 0.000 TIME: modul vymena_odkazu start cas: 0.000s
0.287 0.002 TIME: modul vymena_odkazu stop cas: 0.002s
0.287 0.000 TIME: modul reklama start cas: 0.000s
0.287 0.000 TIME: modul reklama stop cas: 0.000s
0.287 0.000 TIME: nacten _body_all.php cas: 0.000s
0.287 0.000 TIME: Zacatek odesilani mailu cas: 0.000s
0.288 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 COMMIT
0.288 0.000 error: Table 'shop5_importy.prefix_sms_fronta' doesn't exist : SELECT * FROM prefix_sms_fronta WHERE odeslano='0' OR odeslano<='1508692350' AND pocet_pokusu < 10 AND id_obchodu='2222' ORDER BY odeslano, pocet_pokusu LIMIT 1
0.288 0.000 MySQL shop5_importy: QRY: 0.000 COMMIT
0.289 0.001 MySQL shop5_importy: QRY: 0.001 SELECT * FROM prefix_mailer WHERE odeslano='0' OR odeslano<='1508692350' AND pocet_pokusu < 10 AND id_obchodu='2222' ORDER BY odeslano LIMIT 1
0.289 0.000 TIME: Odesilani mailu $Mailer->mailer(Config::$mailer_limit); cas: 0.002s

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace